na streche
OC CENTRO NITRA
Akademická 1

Menu

Obchodné podmienky

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho bbdesigndrivein.sk.

 

1 - Úvodné ustanovenia

1.1 Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (ďalej len "kúpna zmluva").

1.2 Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len "zákon č. 102/2014 Z.z.") a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj "OP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

1.3 Predávajúcim sa rozumie bbdesign drive in s. r. o., so sídlom: Malíkova 3796/17, 949 01 Nitra, IČO: 54 21 9001 IČ DPH: SK 21 21 60 74 99 (ďalej len "predávajúci").

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: bbdesign drive in s. r. o.
Sídlo: Malíkova 3796/17, 949 01 Nitra, Slovenská republika (Slovakia)
IČO: 54 21 9001
DIČ: 21 21 60 74 99
Zápis: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 55991/N

Prevádzka: Akademická 1, 949 01 Nitra
Telefón: 0918 500 505
Email: bbdesigndrivein@bbdesigndrivein.sk
Pre bezhotovostné platby: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2974 9427
SWIFT: CEKOSKBX

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O. Box 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.4 Spotrebiteľom sa podľa zákona č. 102/2014 Z.z. rozumie iba fyzická osoba, ktorá kupuje tovar od predávajúceho a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, pričom iba táto osoba má práva vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z.z.

1.5 Tieto obchodné podmienky sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 102/2014 Z.z. nevzťahujú na právnické osoby. Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickými osobami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, avšak práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. sa priznávajú aj právnickej osobe, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za spotrebiteľa.

1.6 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese bbdesigndrivein.sk (ďalej aj "internetový obchod"), pričom odoslaním objednávky formou internetového obchodu spotrebiteľ potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

1.7 Produktom sa rozumejú kvety, kytice a doplnkový tovar ponúkané na internetovom portáli bbdesigndrivein.sk.

 

2 - Ako nakupovať

2.1 Vyberte si tovar kliknutím na príslušný produkt a zobrazením jeho detailu. Zobrazená kúpna cena za tovar zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

2.2 Objednajte tovar kliknutím na tlačidlo Vložiť do košíka a ďalej

2.3 Zadajte údaje potrebné k realizácii objednávky (meno objednávateľa, adresa, telefón a e-mail, resp. sídlo firmy v prípade, že nakupujete ako podnikateľ). K objednávke môžete zadať aj text Vášho želania.

2.4 Skontrolujte objednávku - po odsúhlasení Všeobecných obchodných podmienok a opätovnom kliknutí na tlačidlo ďalej.

2.5 Vyberte si spôsob platby, stlačte tlačidlo ďalej a následne sa vám zobrazí celá objednávka, kontaktné údaje a výsledná suma. Po odsúhlasení stlačte tlačidlo záväzné potvrdenie objednávky po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Potvrdením objednávky kupujúci vyhlasuje, že si predmet kúpy sám vybral a je pripravený ho zaplatiť a prevziať. Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny.

 

3 - Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

3.1 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je uložená u predávajúceho a je kupujúcemu kedykoľvek k dispozícii.

3.2 Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky"). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3.3 Predávajúci jasne a zrozumiteľne informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho v zmysle ustanovenia § 3 odsek 1 zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných a iných podmienok a to:

a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho,

c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho ,

d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet,

e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f) o platobných podmienkach, osobnom odbere a lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,

h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy, predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku,

k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka,

m) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

n) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

3.4 Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 3.3. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 3.3. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3.5 Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru (okrem živých kvetov), za podmienok uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese bbdesigndrivein@bbdesigndrivein.sk alebo osobne na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Pri kyticiach zo živých kvetov a črepníkových kvetov je reklamácia možná len pri prevzatí.

3.6 Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy.

3.7 Ak tovar zodpovedal popisu na stránkach internetového obchodu a nebol chybný, náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

4 - Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

4.1 Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.

4.2 Spotrebiteľ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu eshop@b bdesign.sk alebo osobne na adrese sídla predávajúceho.

4.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný.

5 - Platobné podmienky

5.1 V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní, pričom tovar bude pripravený k osobnému odberu až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

5.2 Objednávku odoslanú cez internetovú stránku bbdesigndrivein.sk je možné uhradiť online platobným systémom cez e-shop len s osobným vyzdvihnutím pri výdajnom okienku alebo prevodom na účet. Nie je možné ju uhradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom. Tovar možno osobne vyzdvihnúť v predajni a zaplatiť v hotovosti, alebo platobnou kartou

5.3 Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení kuriérskou spoločnosťou priložený v balení tovaru. V prípade osobného odberu sa daňový doklad odovzdá spolu s tovarom. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s výrobkom a to v balení výrobku alebo v obálke nalepenej na obale výrobku.

 

6 - Dodacie podmienky

6.1 Objednávky zadané online aj telefonicky od 9.00 do 18.00 hod. je možné si vyzdvihnúť ešte v daný deň (vrátane soboty a nedele), objednávky zadané po 18. hodine je možné vyzdvihnúť nasledujúci deň od 10.00 hod.. Online objednávky zadávajte na stránke www.bbdesigndrivein.sk, telefonické objednávky na čísle 0918 500 505.

6.2 Objednávky je možné si vyzdvihnúť od 09.00 do 20.00 hod. vo výdajnom okienku na požadovaný čas (hodinu), ktorú Objednávateľ uviedol v Objednávke.

6.3 Po potvrdení objednávky zo strany spoločnosti bbdesign drive in s. r. o., je táto považovaná za záväznú. Zmeny možno realizovať iba na základe dohody dodávateľa a odberateľa. Pri nedodržaní uvedených podmienok neručíme za chyby vzniknuté pri odovzdaní.

 

7 - Záväzky strán

7.1 Predávajúci sa zaväzuje:

1) Dodať správny druh Objednávky na základe riadne vyplnenej a zaplatenej Objednávky Objednávateľa na adresu uvedenú v Objednávke. V prípade, že Príjemca nebude prítomný na adrese doručenia, bude pracovník doručovacej služby kontaktovať Príjemcu, kde sa následne dohodnú na mieste a termíne doručenia Objednávky.

2) Zabezpečiť vyhotovenie a doručenie Objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou.

3) Všestranne chrániť záujmy Objednávateľa a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii Objednávky.

4) Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Objednávateľa a Príjemcu, neposkytovať ich osobné údaje tretím osobám ani ich komerčné využitie.

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

1) Zaplatiť za objednaný tovar alebo službu prostredníctvom možných spôsobov platby uvedených na stránke bbdesigndrivein.sk.

2) V objednávacom formulári pravdivo uviesť všetky potrebné informácie nevyhnutné na spoľahlivé doručenie Objednávky Príjemcovi, tzn. kompletnú adresu doručenia, prípadne inú špecifikáciu miesta doručenia, meno a priezvisko príjemcu, telefónny kontakt na Príjemcu. V Objednávke musí taktiež uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, prípadne ďalšie doplňujúce informácie k Objednávke.

 

8 - Garancia

8.1 Na kvety poskytuje Predávajúci 3-dňovú záruku čerstvosti odo dňa doručenia Objednávky. Nezodpovedáme za poškodenie kytice po prevzatí. Presnú zostavu kvetov negarantujeme, nakoľko sa riadime dennou ponukou a sezónnosťou kvetov ako aj tým, že každá kytica je originál. Pre prípad, že Predávajúci nebude vedieť zabezpečiť vybraný produkt z dostupných surovín, bude kontaktovať Spotrebiteľa za účelom odsúhlasenia zmeny použitých surovín.

 

9 - Reklamácie

9.1 Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke. Reklamácie sú vybavované v súlade s občianskym zákonníkom.

9.2 Nakoľko ide o rastlinný tovar, kupujúci je povinný zabezpečiť čo najrýchlejšie prevzatie zásielky, po prevzatí zásielku ihneď otvoriť a jednotlivé rastliny rozbaliť a zabezpečiť vhodné podmienky.

9.3 Reklamácie sú vybavované bezodkladne po obdržaní správy o reklamovanom tovare a dôvodoch reklamácie, najneskôr však do 30 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Pre posúdenie reklamácie je nevyhnutné zaslať fotografie reklamovaného tovaru e-mailom na adresu bbdesigndrivein@bbdesigndrivein.sk.

9.4 Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 9.11. až 9.12. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

9.5 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby.

9.6 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho.

9.7 Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

9.8 Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu ,alebo inak po dohode. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9.9 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

9.10 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

9.11 Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chyby bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.12 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje, keď sa rovnaká chyba, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

9.13 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

9.14 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

9.15 Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

10 - Spracovanie osobných údajov

10.1 Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa výlučne na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.

10.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

10.3 Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

10.4 V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese bbdesigndrivein@bbdesigndrivein.sk.

10.5 Spotrebiteľ odoslaním objednávky a potvrdením Obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto Obchodných podmienok.

10.6 V prípade, že si spotrebiteľ vybral doručenie kuriérskou spoločnosťou, spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie tovaru kuriérskej spoločnosti.

10.7 Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese bbdesigndrivein@bbdesigndrivein.sk.

    Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

    Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

    Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Kliknutím na odkaz zároveň prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.